รับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งว่าง ประจำปีการศึกษา 2558

(Update ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2558)


 1. ครูภาษาอังกฤษ
 2. ครูประสานงานครูต่างชาติ

 

คุณสมบัติ :

 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีความเข้าใจ และ/หรือสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office (MS Word, Excel), PowerPoint และ/หรือ Internet
 • มีความรับผิดชอบและสามารถทำงานนอกเวลาได้
 • ทุกตำแหน่งไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารการสมัครงาน :

 • ใบสมัครงาน (ติดต่อทางโรงเรียนโดยตรง)
 • หลักฐานทางการศึกษา (Transcript)
 • หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงานเดิม
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หลักฐานทางทหาร
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

**ติดต่อ สอบถามเจ้าหน้าที่ ** Tel.038-718-011-13 Fax 038-718-010

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 14.00 น.